18/12/2017

Diagnòstic de l'estat actual d'Elx per a la seua transformació en una Smart Destination, millor treballe fi de màster UNE 2017

 
El treball fi de màster de Francisco Más, sota el títol Diagnòstic de l’estat actual d’Elx per a la seua transformació en una Smart Destination s’alça amb el primer premi acadèmic nacional UNE 2017. Presentem en aquest reportatge un resum del treball.
Amb la finalitat de seguir mantenint el lideratge turístic les destinacions han d’adaptar-se als profunds canvis que s’estan produint en els escenaris turístics dominats per la innovació i les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Per tot açò, sorgeix la Destinació Turística Intel·ligent o també denominat Smart Destination. Aquest nou paradigma desenvolupat per SEGITTUR representa un innovador model de gestió turístic l’èxit de la qual es fonamenta en la vertebració i interacció dels seus quatre pilars que són la innovació, la tecnologia, l’accessibilitat i la sostenibilitat.
Sota aquestes premisses, el present treball brinda una magnífica oportunitat per a investigar en profunditat el nou paradigma Smart Destination i poder realitzar, sota el prisma de la normalització, un detallat diagnòstic de l’estat actual de la destinació d’Elx per a la seua possible conversió en una Destinació Turística Intel·ligent.
Per a açò, en primer lloc, s’ha procedit a confeccionar un quadre de comandament per a obtenir una visió ràpida i global de la situació de la destinació turística objecte d’estudi. Açò ha permès reagrupar i sintetitzar els paràmetres per a presentar-los d’una manera pràctica i comprensible a través d’un conjunt d’indicadors intel·ligents associats a la governanza i als eixos del DTI. Seguidament, per a l’elaboració del sistema d’indicadors s’ha analitzat l’actual PNE 178502: Indicadors i Eines de les Destinacions Turístiques Intel·ligents, els indicadors proposats per INVAT·TUR i les experiències dels projectes pilot.
De l’anàlisi extreta es desprèn que existeixen nombrosos indicadors possibles que es poden aplicar en un DTI sent tots ells vàlids. No obstant açò, per al present treball s’han seleccionat aquells més rendibles per als quals la importància de la informació que representen justifiquen l’esforç necessari per a la seua obtenció.
Una vegada dissenyat un sistema d’indicadors senzill i útil, concentrat en un total de 81 indicadors rellevants, pragmàtics i que es poden emprar fàcilment en qualsevol destinació, s’ha procedit a aplicar-los a la destinació objecte d’estudi obtenint una sèrie de resultats. El diagnòstic dut a terme permet a la destinació d’Elx visualitzar les diferències entre els resultats desitjats i els reals el que possibilita identificar les àrees de millora i establir, en el seu conjunt, els requisits mínims en cadascun dels eixos per a avaluar de forma holística el recorregut que li resta a la destinació fins a arribar a ser una Smart Destination.
En conclusió, una de les principals aportacions al treball de recerca ha sigut el disseny d’un quadre de comandament, la implantació d’un sistema d’indicadors intel·ligents útil per a qualsevol destinació i la seua implementació en una destinació turística real com és el cas d’estudi d’Elx.